EXAMENE

  Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 09 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală). Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii  care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (stagiarii care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).
    Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.
Înscrierea la examenul de aptitudini  se face pe baza următoarelor documente:
Actele necesare întocmirii dosarului de înscriere sunt următoarele:
a).certificat de admitere la stagiu emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie
            b).certificat de stagiu (emis de filială – se ataşează la filială)
            c).copie legalizată de pe actul de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale
            d).cerere de înscriere (o găsiţi ataşată)
            e).copie de pe actul de identitate BI/CI+ documente care probează schimbarea numelui – certificat de casătorie sau hotărâre judecătorească etc.
f).certificat de cazier judiciar
            g).adeverinţă medicală – viză medic psihiatru sau neurolog (apt fizic și psihic pentru exercitarea profesiei)
            h).3 fotografii tip BI(3/4)
            I). Copie document care atestă plata taxei de examen.
Nivelul taxelor percepute pentru înscrierea la examen este de 175 Euro  pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat c/v în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.
Documentele se îndosariază în ordinea menționată mai sus într-un dosar cu șină.
    Stagiarii care s-au înscris la sesiunile din anii 2016,2017,2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:
        a). Cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului
        b). Copie de pe actul de identitate BI/CI
        c). Certificat de cazier judiciar valabil la data examenului
        d). adeverinţă medicală valabilă  la data examenului
        e). 3 fotografii tip BI(3/4)
        f). Copie document care atestă plata taxei de examen.
Nivelul taxelor percepute pentru înscrierea la examen este de 175 Euro  pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat c/v în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.