Aptitudini

  Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 09 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală). Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii  care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (stagiarii care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).
    Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.
Înscrierea la examenul de aptitudini  se face pe baza următoarelor documente:
Actele necesare întocmirii dosarului de înscriere sunt următoarele:
a).certificat de admitere la stagiu emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie
            b).certificat de stagiu (emis de filială – se ataşează la filială)
            c).copie legalizată de pe actul de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale
            d).cerere de înscriere (o găsiţi ataşată)
            e).copie de pe actul de identitate BI/CI+ documente care probează schimbarea numelui – certificat de casătorie sau hotărâre judecătorească etc.
f).certificat de cazier judiciar
            g).adeverinţă medicală – viză medic psihiatru sau neurolog (apt fizic și psihic pentru exercitarea profesiei)
            h).3 fotografii tip BI(3/4)
            I). Copie document care atestă plata taxei de examen.
Nivelul taxelor percepute pentru înscrierea la examen este de 175 Euro  pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat c/v în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.
Documentele se îndosariază în ordinea menționată mai sus într-un dosar cu șină.
    Stagiarii care s-au înscris la sesiunile din anii 2016,2017,2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:
        a). Cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului
        b). Copie de pe actul de identitate BI/CI
        c). Certificat de cazier judiciar valabil la data examenului
        d). adeverinţă medicală valabilă  la data examenului
        e). 3 fotografii tip BI(3/4)
        f). Copie document care atestă plata taxei de examen.
Nivelul taxelor percepute pentru înscrierea la examen este de 175 Euro  pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat c/v în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

Examen de aptitudini, sesiunea 10-17 noiembrie 2018

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială până la data de 12 octombrie 2018) se face pe baza următoarelor documente:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copia legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Ialomita (formular tip);
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul)
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);
 • 2 fotografii tip BI.
 • Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala din 24 martie 2007, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala Ialomita in doua exemplare.

 Examen de aptitudini, sesiunea 21 – 28 aprilie 2018

Stimați candidați,

           Vă comunicăm că pentru sesiunea examenului de aptitudini din perioada 21 – 28 aprilie 2018, filiala Ialomița a fost arondată centrului de examen Constanța. Locația de desfășurare a examenelor  este sediul filialei Constanța, Str. Cuza Vodă nr.29.

           În data de 19 aprilie 2018, pe site-urile filialelor centru de examen se va afişa repartizarea candidaţilor pe săli şi categorii profesionale, respectiv experti contabili şi contabili autorizaţi . De asemenea, în data de 21 aprilie 2018 la intrarea în fiecare sală de examen vor if afişate listele cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă.

            Reguli privind derularea examenului : Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. De asemenea, în sala de examen va fi afişat un anunţ cu regulile de examen, precum şi cu privire la faptul că: de la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.

            Proba scrisă a examenului va începe la ora 09.00, accesul în sala de examen în data de 21 aprilie 2018 se va face între orele 8,00 – 8,45, cu precizarea că durata examenului este de 6 ore. Responsabilul de sală și supraveghetorii repartizați pe săli vor face prezența la intrarea în sală a candidaților, în baza buletinului de identitate; de asemenea, fiecărui candidat I se va înmâna legitimația de examen personalizată; nu vor avea acces în sala de examen persoanele care nu dețin documentele menționate mai sus sau care nu figurează în catalog.

            Pe lângă caietul de examen, candidaților li se vor înmâna 8-10 coli ștampilate, cu mențiunea CIORNĂ, precum și un plan de conturi.

            Nu sunt permise alte coli decât cele menționate mai sus.

            Rezultatele pentru proba scrisă se vor afişa în perioada 25-26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestastaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail: contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor if afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialelor.

            Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine în ziua de 28 aprilie 2018 începând cu orele 10.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La examenul oral vor participa numai candidaţii care au obţinut media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen.  Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

             Vă urăm succes !!!

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil.

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat.

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială până la data de 16 martie 2018) se face pe baza următoarelor documente:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copia legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Ialomita (formular tip);
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul)
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);
 • 2 fotografii tip BI.
 • Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala din 24 martie 2007, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala Ialomita in doua exemplare

A apărut ediţia 2017 a lucrării pregătitoare pentru examenul de aptitudini intitulată:

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
! Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de aptitudini.

Puteţi achiziţiona acest ghid de la toate filialele judeţene CECCAR !

ghid aptitudini

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială în perioada 17-19.10.2016) se face pe baza următoarelor documente:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copia legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Ialomita (formular tip);
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul)
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);
 • 2 fotografii tip BI.
 • Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala din 24 martie 2007, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala Ialomita in doua exemplare.

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, publicat in Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007 examenul de aptitudini constă într-o probă scrise şi una orală.